از ثبت نام شما متشکریم!

فرم شما در نوبت انتخاب واحد قرار گرفت

کارشناس ما انتخاب واحد شما را با اولویت کد انتخابی شما انجام خواهد داد

بدیهیست در صورت پر شدن ظرفیت کلاس مورد نظر، شما به صورت خودکار به گروه دیگری منتقل می شوید.

لذا هنگام تماس کارشناس ما حتما از زمانبندی دروس اطمینان حاصل نمایید.

شما پس از تماس کارشناس می بایست ظرف مدت 1 ساعت شهریه خود را واریز نمایید در غیر اینصورت رزرو شما لغو و ظرفیت به نفر بعد در نوبت اختصاص داده خواهد شد.

 

منتظر تماس ما باشید 

از صبوری شما متشکریم