مسابقه علمی بزرگ سنجش دانش و مهارتهای مدیریتی، حقوقی و مالی تعاونی ها

قوانین 

تعداد سوالات هر نفر 70 سوال 4 گزینه ای

مدت زمان مسابقه 40 دقیقه

ملاک رتبه بندی پاسخ به بیشترین سوال صحیح در کمترین زمان می باشد

به محض ورود به صفحه زمان برای شما آغاز می گردد

هر فرد تنها مجاز به یک بار شرکت در مسابقه است و شرکت مجدد باعث حذف کامل فرد از مسابقه خواهد بود

ترتیب و عناوین سوالات و گزینه ها برای هر فرد متفاوت می باشد

شرکت در مسابقه