دپارتمان زبان های خارجی

معرفی دپارتمان

دپارتمان زبان های خارجی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

برای پیوستن به اقیانوس دانش و بهره گیری از تکنولوژی و فناوری های نوین در داخل کشور، همچنین قرارگرفتن در مسیر توسعه فرهنگی، ایجاد تعامل های تجاری و صنعتی با کشورهای پیشرفته، آموختن مشاغل جدید و … غیر قابل اجتناب است.
معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در راستای دانش افزایی و بهره گیری از آن در سطوح مختلف جامعه، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه، آمادگی آزمون های بین المللی آیلتس، کارگاه های آمادگی آزمون MSRT، TTC ، EPTو دوره های ویژه مکالمه انگلیسی نموده است.
حضور مدرسانی متخصص با تحصیلات آکادمیک و تسلط به فنون تدریس در هر رشته همراه با فضای آموزشی متناسب، از مواردی است که با دقت لحاظ می شود.

ثبت نام دوره های آموزشی دپارتمان زبان خارجی

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری