پیش آزمون - معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

پیش آزمون

شرکت در پیش آزمون به منظور شرکت در آزمون نهایی الزامی میباشد

پس از اتمام هر مرحله گزینه “علامتگذاری به عنوان تکمیل شده” را انتخاب نمایید و سپس به مرحله بعد بروید