معرفی دپارتمان

سفالگری چیست؟

سفالگری هنر پیشینیان ماست که ریشه در تارو پود تمدن بشری دارد.
دستان هنرمند سفالگر از گل بی جان و بدون هویت،
ظرفی ارزشمند و هنرمندانه خلق می کند..
سفالگري عشق است 
تجلی روح زیبای زندگی درگل است
یادآور دوران کودکی است
هنری است که از گل، ظروف زیبا می سازد
سفال همان ظرف ساخته شده از گل است که این چنین هنرمندانه شکل داده شده است

ثبت نام دوره های آموزشی سفال و سرامیک

دوره های آموزشی آنلاین
دوره های آموزشی حضوری