حسین محمودی

حسین محمودی

درباره استاد

عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي

سوابق تحصیلی دکتر حسین محمودی

دكترا (جامعه شناسي محيط زيست) ١٣٩٣-١٣٨٩ دانشگاه هوهنهايم- آلمان


كارشناسي ارشد ١٣٨١-١٣٧٨ دانشگاه شيراز


كارشناسي ١٣٧٨-١٣٧٤ دانشگاه تهران

تدریس 100%
پژوهش 100%
پروژه 100%
دوره های من
300 ساعت آموزشی
42,000,000 تومان
سوابق

عضويتها

  • عضويت مدعو در شوراي راهبردي مسئوليت اجتماعي وزارت نفت
  • عضو شوراي هماهنگي مسئوليت اجتماعي اتاق تعاون ايران
  • عضو انجمن جهاني متخصصان جامعه شناسي محيط زيست
  • عضو هسته پژوهشي توسعه و محيط زيست (دانشگاه شهيد بهشتي)
  • عضو انجمن علمي اگرواكولوژي ايران
  • عضو هسته پژوهشي آموزش براي توسعه پايدار محيط زيستی
  • عضو انجمن ارزيابي محيط زيست ايران

زمينه هاي مطالعاتي و مشاوره:

CSR) مسئوليت اجتماعي شركتها)، ESG، پايداري شركتي و كسب و كار، ارزيابي اثرات اجتماعي (پيوست اجتماعي)، ارزيابي اثرات محيط زيستي (EIA (در پروژههاي صنعتي، نفتي و پتروشيمي، گزارش پايداري، سنجش بازده اجتماعي سرمايهگذاري در پروژههاي صنعتي، كارآفريني اجتماعي، مشاركتهاي مردمي، مديريت پسماند شهري، جامعه شناسي محيط زيست، اگرواكولوژي، آموزش و ارتباطات محيط زيست، سياست گذاري محيط زيست، حفاظت تالاب، ارزيابي و مديريت ريسك، برنامه مديريت محيط زيست (EMP(.

سوابق تحقيقاتي يا اجرايي در ارتباط با CSR

.١ دبير علمي «همايش ملي مسئوليت اجتماعي؛ دانشگاه و صنعت». تاريخ برگزاري: ٣ آبان ١٤٠٢ در دانشگاه علم و فرهنگ .
https://www.srconf.ir
.٢ مدرس درس سرمايه اجتماعي و مسئوليت اجتماعي شركتها براي دوره DBA در سازمان مديريت صنعتي اصفهان.
نيمسال دوم -١٤٠٢ .١٤٠١
.٣ مجري طرح «رفتارشناسي مشاركت شهروندان منطقه ٢ شهر تهران در اجراي سياست مديريت پسماند تر خانگي (غذايي) با
استفاده از بازيوارسازي» (كارفرما: مركز مطالعات شهرداري تهران؛ مجري: دانشگاه شهيد بهشتي). .١٤٠٣
.٤ مجري طرح «استقرار سيستم مسئوليت اجتماعي (CSR (و تدوين دومين گزارش پايداري شركت بهرهبرداري نفت و گاز غرب».
(مجري: دانشگاه شهيد بهشتي) .١٤٠٣
.٥ همكار اصلي طرح پژوهشي «تدوين سند (برنامه اقدام) مشاركت مردمي در محلات شهر تهران مبتني بر الگوي مطلوب» (كارفرما:
مركز مطالعات شهرداري تهران، مجري: دانشگاه شهيد بهشتي). .١٤٠٢
.٦ مجري طرح “تدوين و نظارت بر برنامههاي تقليل آلاينده هاي زيست محيطي و جلوگيري از تخريب محيط زيست در صنايع”
(صندوق ملي محيط زيست١٤٠٠-)
.٧ مجري طرح “برنامه مديريت محيط زيست (EMP (و تدوين گزارش پايداري در شركتهاي نفتي بر اساس استاندارد GRI – ١٤٠٠
.٨ عضو كميته علمي و داوري پنجمين همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفت- .١٣٩٩
.٩ مشاور CSR شركت بهره برداري نفت و گاز غرب از سال ١٣٩٩ تا .١٤٠٠
.١٠ مشاور و مجري طرح “تدوين اولين گزارش پايداري شركت بهره برداري نفت و گاز غرب با استفاده از استاندارد GRI) “١٣٩٩ (؛
در پنجمᡧᣌᢕ از مجموعه هماᛓش مسئولᘮت اجتماᣘ صنعت نفت ᣃᡫ که منجر ᗷه درᗬافت تندᛓس طلا و گزارش برتر کت مᣢ نفت
شد.
.١١ مجري طرح “تبيين و تدوين مدل سنجش بازده اجتماعي سرمايهگذاري (Investment On Return Social (در
پروژههاي نفت، گاز و پتروشيمي (١٣٩٩).
.١٢ مجري طرح “تدوين راهنما و برنامه عملياتي براي تهيه گزارش پايداري با استفاده از استاندارد GRI در شركت گاز
مازندران” (١٣٩٦)
.١٣ مجري طر ِح تحقيقاتي “ تدوين مدلي براي ارتباط مسئوليت اجتماعي سازمانها (CSR (و ارزيابي اثرات در صنعت نفت ”
.(١٣٩٨)
Curriculum Vitae Hossein Mahmoudi
.١٤ مجري “تدوين برنامه مديريت جامع حوضه آبريز تالاب برم الوان در استان كهگيلويه و بوير احمد” (١٤٠٢)
.١٥ مجري “تدوين برنامه مديريت جامع حوضه آبريز تالاب ميانكاله و فريدونكنار” در استان مازندران (١٤٠٠)
.١٦ مجري طرح تحقيقاتي “ بررسي جايگاه ارزيابي اثرات اجتماعي و مشاركت ذينفعان در ارزيابي اثرات محيط زيستي انجام شده در
ايران و راهكارهاي تقويت آن” (١٣٩٧)
.١٧ مجري طرح “تدوين و اجراي برنامه عملياتي ظرفيت سازي، مشاركت و آگاهي رساني گروه هاي مخاطب جهت حفاظت و احياء
تالاب ميقان (CEPA” (، اداره كل حفاظت محيط زيست استان مركزي. (١٣٩٨)
.١٨ مجري طرح “تدوين برنامه جامع ظرفيتسازي، مشاركت و آگاهيرساني(CEPA (تالاب گاوخوني”، اداره كل حفاظت محيط
زيست استان اصفهان. (١٣٩٧)
.١٩ همكار اصلي طرح “پهنهبندي اگرواكولوژيك حوضة آبريز درياچه اروميه”. ستاد احياي درياچه اروميه. (١٣٩٧)
.٢٠ همكار اصلي طرح پژوهشي توسعه اگروتوريسم براي اتاق بازرگاني ايران. (١٣٩٧)
.٢١ مجري طرح تحقيقاتي “ بررسي جايگاه ارزيابي اثرات اجتماعي و مشاركت ذينفعان در ارزيابي اثرات محيط زيستي انجام شده در
ايران و راهكارهاي تقويت آن” (١٣٩٤)
.٢٢ مجري طر ِح ملي تدوين و ايجاد بانك اطلاعاتي سازمانهاي غير دولتي محيطي زيستي براي سازمان حفاظت محيط زيست
.(١٣٨٥)
.٢٣همكارِ طرح تحقيقاتي: نيازسنجي آموزشي كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست براي سازمان حفاظت محيط زيست (١٣٨٣)
.٢٤ همكارِ طرح تحقيقاتي: بررسي اجمالي قابليت هاي طبيعي استان مازندران. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي
(١٣٨٤)
.٢٥ همكار در طرح تحقيقاتي: آموزش همگاني توسعه پايدار(١٣٨٥)
.٢٦ همكار در طرح تحقيقاتي: طرح جامع اكوتوريسم شهري كلانشهر تهران (١٣٨٨)

كارگاهها و دورههاي آموزشي تخصصي (شركت كننده)

 استانداردها و چهارچوبهاي جهاني مرتبط با ارزيابي اثرات و گزارشدهي( IFC، LCA، Principles Equator و ايزو
،٢٦٠٠٠ GRI – (سال ٢٠١٤ دانشگاه اشتوتگارت آلمان
 ارزيابي ريسكهاي سيستميك و مديريت آن – سال ٢٠١٢ دانشگاه اشتوتگارت آلمان
 چهارچوب ها و استانداردهاي مديريت ريسك (ايزو ٣١٠٠٠ و IRGC – ( سال ٢٠١٤ دانشگاه اشتوتگارت آلمان
 ارتباطات ريسك و نقش آن در مديريت ريسك– سال ٢٠١٣ دانشگاه اشتوتگارت آلمان

ليست مهمترين نشستهاي علمي، كارگاههاي آموزشي، تدريس و سخنرانيها (برگزار كننده، دبير پنل يا مدرس)

.١ مدرس كارگاه آموزشي دو روزه تدوين گزارش پايداري بر اساس استاندارد GRI در شركت ملي پالايش و پخش
فراوردههاي نفتي ايران- ٨ و ٩ ارديبهشت .١٤٠٣
.٢ سخنران در پنل تخصصي مسئوليت اجتماعي و پايداري در اولين اجلاس دبيران مسئوليت اجتماعي صنعت پتروشيمي
در شركت ملي صنايع پتروشيمي، ١٦اسفند ١٤٠٢.عنوان سخنراني: ضرورت تدوين و پياده سازي استراتژي پايداري و مسئوليت
اجتماعي در صنعت پتروشيمي.
Curriculum Vitae Hossein Mahmoudi
.٣ سخنران در همايش مسئوليت اجتماعي شركتي؛ فرهنگ سازي و سياستگذاري مشاركت محور در اتاق بازرگاني تهران. ٩
اسفند .١٤٠٢ برگزار كننده: كارگروه مسئوليت اجتماعي انجمن جامعه شناسي ايران و اتاق بازرگاني تهران. عنوان سخنراني:
سياستگذاري محيط زيستي در مسئوليت اجتماعي شركتها.
.٤ سخنران در دوره دوم مستركلاس پايداري. عنوان دوره: آشنايي با ESG و گزارشدهي پايداري؛ چگونه چارچوب و
استانداردهاي مناسب براي گزارشدهي غيرمالي (پايداري) را براي يك سازمان انتخاب مي كنيم؟ برگزاركننده: موسسه
نداي توسعه. ٣ اسفند .١٤٠٢ عنوان سخنراني: ضرورت استفاده از چارچوبهاي تلفيقي در گزارشدهي پايداري.
.٥ سخنران پنل تخصصي تكنولوژي پايدار و مسئوليت اجتماعي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس (ويژه مديران شركتهاي
تأمينكنندگان و توليدكنندگان تجهيزات نفت). ١٦ بهمن ،١٤٠٢ عسلويه. عنوان سخنراني: امتداد مسئوليت توليد كننده (EPR (و
نوآوريهاي پاسخگو به محيط زيست: مسير پايداري در تكنولوژي پايدار.
.٦ سخنران پنل تخصصي مسئوليت اجتماعي ، فراتر از گزارش دهي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي پارس (ويژه مديران و
كارشناسان شركتهاي پتروشيمي و پالايشگاهي منطقه پارس). ١٧ بهمن ،١٤٠٢ عسلويه. عنوان سخنراني: آمايش CSR و رويكرد
.Proactive
.٧ مدرس كارگاه آموزشي آشنايي با مسئوليت اجتماعي در صنعت گاز و تدوين گزارش پايداري بر اساس استانداردGRI
در شركت گاز استان البرز. ١٠ بهمن ماه .١٤٠٢
.٨ مدرس كارگاه آموزشي آشنايي با مسئوليت اجتماعي در صنعت نفت و تدوين گزارش پايداري بر اساس استاندارد
GRI) سه روزه) در شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران. ٧ تا ٩ بهمن ماه .١٤٠٢
.٩ مدرس كارگاه آموزشي آشنايي با مسئوليت اجتماعي در صنعت نفت و تدوين گزارش پايداري بر اساس استاندارد
GRI) سه روزه) در شركت پالايش نفت آبادان. ١٧ تا ١٩ دي ماه .١٤٠٢
.۱۰ دبير نشست تخصصي”همجواري مسئولانه يا سهلانگارانه؟ آسيبشناسي فرايند مسئوليت اجتماعي شركتها در
ايران» در سازمان جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، ١٣ دي .١٤٠٢
.۱۱ دبير نشست تخصصي «تالابها و مردم: تعارض يا تعامل» در پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي، ١٨ آذر .١٤٠٢
.۱۲ دبير نشست تخصصي «بررسي وضعيت تغذيه مدارس و امكان سنجي اتصال مزرعه و مدرسه به منظور بهبود سلامت غذا
در شهر تهران» در پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي، ١٥ آذر .١٤٠٢
.۱۳ دبير نشست تخصصي «مديريت پسماند منسوجات و مد پايدار» در پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي، ٨ آذر
.١٤٠٢
.۱۴ سخنران در نهمين نشست تخصصي كانون كارآفريني استان تهران با عنوان كارآفريني و اخلاق. اتاق بازرگاني تهران، ٨
آذر .١٤٠٢ عنوان سخنراني: مسئوليت اجتماعي شركتها و اخلاق كسب و كار.
.۱۵ دبير نشست تخصصي «نقد و بررسي سومين گزارش پايداري شركت ايرانسل» در سازمان جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، ٦
آذر .١٤٠٢
.۱۶ سخنران كليدي در اولين نشست مشاوران و دبيران مسئوليت اجتماعي صنعت نفت. عنوان سخنراني: نقش دولت در
تسهيلگري مسئوليت اجتماعي شركتي و افزايش مشاركت مردمي. وزارت نفت، ٣٠ آبان ١٤٠٢
.۱۷ دبير نشست تخصصي «مروري بر روند مسئوليت اجتماعي در نظام سلامت» در وزارت بهداشت و درمان، ٢١ آبان ١٤٠٢
.۱۸ دبير پنل «مسئوليت اجتماعي شركتها و نسبت آن با كارآفريني اجتماعي» در بخش نوپياپنل در رويداد ساليانه نوپيا، ١٨
آبان .١٤٠٢
.۱۹ برگزاركننده و دبير نشست «مروري بر سياستگذاري حوزه مسئوليت اجتماعي شركتها در ايران» در مجلس شوراي
اسلامي، ٢٤ مهر ١٤٠٢ با همكاري مركز پژوهشهاي مجلس.
Curriculum Vitae Hossein Mahmoudi
5
.۲۰ برگزاركننده و دبير نشست علمي «مروري بر روند تحولات مسئوليت اجتماعي در صنعت نفت» در وزارت نفت، ١٥ مهر
.١٤٠٢
.۲۱ برگزاركننده و دبير نشست علمي «مروري بر اقدامات مسئوليت اجتماعي در شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران» در
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، ٢٠ شهريور .١٤٠٢
.۲۲ برگزاركننده و دبير نشست علمي «همانديشي مشاوران اجتماعي وزارتخانهها، سازمانها و شركتها؛ تبادل انديشه در
حوزه CSR«، در دانشگاه شهيد بهشتي، ٢٢ مرداد .١٤٠٢
.۲۳برگزار كننده و دبير نشست علمي «نقش سازمان حفاظت محيط زيست در جاري سازي مسئوليت اجتماعي» در سازمان
حفاظت محيط زيست. ٩ مرداد .١٤٠٢
.۲۴ برگزار كننده و دبير نشست علمي «نشست گردشگري پايدار و اجتماعمحور در تالابها با تأكيد بر تالاب ميانكاله:
ملاحظات اجتماعي و زيست محيطي» در دانشگاه شهيد بهشتي، ١٠ خرداد .١٤٠٢
.۲۵ آشنايي با مسئوليت اجتماعي سازمان ها با نگاهي به صنعت نفت (كد ١٣٠١٨ وزارت نفت) در شركت گاز استان قزوين. ٣١
خرداد و ١ تير .١٤٠٠
.۲۶ مدرس وبينار فرايند تدوين گزارش پايداري. برگزار كننده: دفتر امور مسئوليت اجتماعي وزارت نفت- ١٣٩٩
.۲۷ آشنايي با مسئوليت اجتماعي سازمان ها با نگاهي به صنعت نفت (كد ١٣٠١٨ وزارت نفت) در شركت بهره برداري نفت و
گاز غرب كشور. ٢٥ و ٢٦ شهريور ١٣٩٩
.۲۸ مدرس كارگاه آموزشي «تدوين گزارش هاي پايداري بر اساس استاندارد GRI «در شركت بهره برداري نفت و گاز غرب
كشور. ٢ و ٣ مهر ١٣٩٩
.۲۹ مدرس كارگاه آموزشي «آشنايي با استاندارد مسئوليت اجتماعي شركت 26000ISO «در شركت بهرهبرداري نفت و گاز
غرب كشور. ٩ و ١٠مهر ١٣٩٩
.۳۰ مدرس كارگاه آموزشي «تدوين گزارش پايداري» براي شركت گاز استان مازندران ١٣٩٦ (دو كارگاه)
.۳۱ مدرس كارگاه آموزشي «مسئوليت اجتماعي در حوزه غذا و هتل داري» در مجموعه ميزبان بابلسر (١٣٩٧)
.۳۲هشت كارگاه آموزشي مسنوليت اجتماعي شركتها و استانداردهاي مرتبط (ايزو ٢٦٠٠٠ و GRI ( ١٣٩٧تا ١٣٩٨در دانشگاه
شهيد بهشتي
.۳۳ دبير برگزاري كارگاه آموزشي «مديريت محيط زيستي براي دهياران كشور» در سال ١٣٨٥
.۳۴كارگاه آموزشي توسعه پايدار روستايي و اشتغال مكمل، دانشگاه شهيد بهشتي در سال ١٣٩٥
.۳۵ پنج كارگاه آموزشي ارزيابي اثرات محيط زيستي و اجتماعي در سازمانهاي مختلف بين سال ١٣٩٤ تا ١٣٩٧
.۳۶ كارگاه آموزشي روشهاي آموزش محيط زيست و ارتباطات محيط زيست، ١٣٩٦ سازمان حفاظت محيط زيست
.۳۷ كارگاه آموزشي اكوتوريسم و اگروتوريسم، دانشگاه شهيد بهشتي، ١٣٩٧
.۳۸كارگاه آموزشي تابآوري اكولوژيكي و اجتماعي در مقابل تهديدات محيط زيستي، دانشگاه شهيد بهشتي ١٣٩٦

مقالات ارائه شده در كنگرههاي ملي و بينالمللي مرتبط با موضوع پايداري و CSR (منتخب)

.١ محمودي، ح. (١٤٠٢). نقش آموزش محيط زيست در مسئوليت اجتماعي شهروندي و پايـداري شـركتي. هفتمـين همـايش ملـي
آموزش محيط زيست. بخش نشست علمي آموزش محيط زيست، بايسته ها و الزامات. ١٥ اسفند .١٤٠٢ كرسي يونسكو در آموزش
محيط زيست.
.٢ محمودي، ح،. مصطفوي، ح،. حاتمي، م. و لياقتي، ه. (١٤٠٢). ارزشگذاري مشاركتي خدمات اكوسيستمي و تحليل تهديدات تـالاب
برم الوان در استان كهگيلويه و بوير احمد. بيستمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران (با رويكرد اقتصاد سبز-اقتصـاد
چرخشي)، ٩ اسفند ،١٤٠٢ انجمن ارزيابي محيطزيستي ايران.
.٣ محمودي، ح. (١٣٩٦). مسئوليت اجتماعي شركتها (CSR (در بخش كشاورزي: نقش كشاورزي ارگانيـك در توسـعه آن. همـايش
مسئوليت اجتماعي شركتها، ٩ اسفند .١٣٩٦ اتاق بازرگاني ايران و آلمان.
.٤ محمودي، ح. (١٣٩٦). نقش ارزيابي اثرات اجتماعي در برنامه ريزي مديريت بحران. نهمين كنفرانس بـين المللـي مـديريت جـامع
بحران. ٦-٧ اسفند ،١٣٩٦ سازمان پيشگيري و مديريت شهر تهران.
.٥ مانيان، م. ع،. محمودي، ح،. بادنوروز، ز. و نويد، ث. (١٣٩٥). مروري بـر تجربـه صـنعت نفـت ايـران در زمينـه ايفـاي مسـئوليت
اجتماعي شركت (CSR (از طريق بهينه سازي مصرف سوخت. ارايه شفاهي در همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفـت، ٢٨ و ٢٩
ارديبهشت ،١٣٩٥ تهران.
.٦ محمودي، ح. و لياقتي. ه. (١٣٩٤). ارزيابي اثرات اجتماعي و ارزيابي ريسك: معرفي يك مدل تلفيقـي. سـيزدهمين همـايش ملـي
ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران؛ ٢٨ و ٢٩ بهمن ،١٣٩٤ تهران.
راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها (منتخب)

راهنما:

1- حديث شهبازي نژاد (١٤٠٢). تأثير اقدامات مسئوليت اجتماعي و پايداري محيط زيستي كافه لميز بر تمايل خريد و وفاداري
مشتريان: تحليل بين نسلي. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-٢ ثمين محرمي (١٤٠٢). ارزيابي اثرات اجتماعي (SIA (اجراي سيستم تلفيقي ذخيره سازي، جمع آوري و اخذ بهاي خدمات
مديريت پسماند در شهر تهران. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-٣ علي شاهمرادي (١٣٩٩). بررسي و سنجش بازده اجتماعي سرمايهگذاري در پروژههاي نفت و گاز. پژوهشكده علوم محيطي،
دانشگاه شهيد بهشتي.
-٤ نيما مرادي (١٤٠٠). ارزشيابي گزارشهاي پايداري درشركتهاي نفت و گاز ايران. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-٥ جعفري، مهدي (١٣٩٥). بررسي اثرات اجتماعي چرخه حيات استفاده از پساب در كشاورزي. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه
شهيد بهشتي.
-٦ نوذر پور، كريم (١٤٠٠). ارزيابي منافع و هزينه هاي اقتصادي بازيافت پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي در شهر تهران.
پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-٧ حيدري، افسانه (١٣٩٨). تحليل شبكه اجتماعي مديريت پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي در شهر تهران. پژوهشكده علوم
محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-٨ زاده علي، فاطمه (١٤٠٢). ارزيابي منافع اقتصادي ساختمانهاي سبز. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-٩ بدراني، خلود (١٤٠١). ارزيابي اثرات اجتماعي صيد ترال بر معيشت جوامع محلي استان هرمزگان. پژوهشكده علوم محيطي،
دانشگاه شهيد بهشتي.
-١٠ اسدالهي، مژگان (١٣٩٦). بررسي تعارض ميان كشاورزان و حيات وحش و ارائه راهكار براي كاهش تعارضها در استان مازندران.
پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-١١ زاده احمد، زينب (١٣٩٦). بررسي تمايل رفتاري شهروندان به مصرف كم كربن. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
Curriculum Vitae Hossein Mahmoudi
7
-١٢ نادري، سارا (١٣٩٦). ارزيابي ارتباطات محيط زيستي آلودگي هواي شهر تهران با استفاده از مدل احتمال ارزيابي. پژوهشكده علوم
محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-١٣ مقدم، منصوره (١٣٩٦). ارزيابي پايداري گزينه هاي سازگاري كشاورزي اقليم-هوشمند با استفاده از روش تاپسيس- فازي: مقايسه
كشاورزي رايج و اكولوژيك. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
-١٤ محمد پور (١٣٩٦). پيش بيني اثرات تغيير اقليم بر پراكنش محصولات اگرواكولوژي در ايران. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه
شهيد بهشتي.
مشاور:
-۱۵ مانيان، محمدعلي (١٣٩٦). تحلي ل عوامل مؤثر بر تما يل به مشاركت اجتماعي، در تأسيس مركز ا يمني غذايي بيماران خاص و
صعبالعلاج. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.
16- Mirzaei, A. (2016). Common Water Governance in Northern Iran; an Application of the Institutional
Analysis and Development Framework. University of Hohenheim
-۱۷ نيسي، مريم (١٣٩٧). رفتارسنجي كشاورزان در مديريت ريسك خشكسالي در حوضه پاياب سد كرخه. دانشكده كشاورزي دانشگاه
تربيت مدرس.
-۱۸ محمدي، فروغ (١٣٩٨). تدوين و اولويتبندي استراتژيهاي مديريت تعارض ميان انسان و حياتوحش با استفاده از روش
WASPAS. پژوهشكده علوم محيطي، دانشگاه شهيد بهشتي.

تدريس:

در مقطع كارشناسي ارشد:
.١ جامعهشناسي محيط زيست
.٢ كارگاه آموزش محيط زيست ١
.٣ كارگاه آموزش محيط زيست ٢ (با محتواي پايداري شركتها و CSR(
.٤ روشها و تكنيك هاي آموزش محيط زيست
.٥ مباني اجتماعي، اقتصادي اگرواكولوژي (با محتواي پايداري شركتها و CSR (
در مقطع دكترا:
.١ آناليز اگرواكوسيستم
.۲ مديريت پايدار اگرواكوسيستم

 

مقالات منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي داخلي و بين المللي

.١ نيسي،م،. بيژني، م،. عباسي، ع. و محمودي، ح. (١٣٩٩). تأثير ديدگاه زماني كشاورزان بر رفتار مديريت ريسك خشكسالي آنان در
حوضه پاياب سد كرخه. مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران. دوره ،٥١ شماره ،١ صص. .١٣٣-١٤٨
.٢ مهدوي دامغاني، ع،. كامبوزيا، ج،. آقامير، ف. و محمودي، ح. (١٣٩٨). فشرده سازي پايدار سامانه هاي كشاورزي در ايران براي
سازگاري با تغيير اقليم فرصت ها و چالشها. مجله پژوهش هاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال چهارم، شماره
.٢ صص .١٥٧-١٦٨
.٣ سبحاني، پ،. سياح نيا، ر،. محمودي حسين و اسماعيل زاده، ح. (١٣٩٨). برآورد ظرفيت برد گردشگري در مناطق تحت
حفاظت(مطالعه موردي: منطقه شكار ممنوع الوند). مجله برنامه ريزي و توسعه گردشگري. دوره ،٨ شماره .٣ صص. .٥١-٦٤
.٤ آزادي، ي،. يزدان پناه، م،. فروزاني، م. و محمودي، ح. (١٣٩٨). شناسايي سازههاي مؤثر بر رفتارهاي سازگاري كشاورزان گندمكار
تحت شرايط تغييرات آب و هوايي (مورد مطالعه: شهرستان كرمانشاه). جغرافيا و توسعه، شماره .٥٦ صص. .٣٩-٥٦
.٥ محمودي، ح. و مهدوي دامغاني، م. (١٣٩٨). كشاورزي ارگانيك: راهبردي براي ارتقاي سلامت از مزرعه تا سفره. فصلنامه علوم
تغذيه و صنايع غذايي ايران. سال چهاردهم، شماره ،٢ صص .١٦٧-١٧٢
.٦ مهدوي دامغاني، م. و محمودي، ح. (١٣٩٨). جايگاه زيرنظام توليد در نظام غذا و تغذيه و اهميت آن در سلامت تغذيهاي. فصلنامه
علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران. سال چهاردهم، شماره ،٢ صص .١٣٧-١٤٤
.٧ آزادي، ي،. يزدان پناه، م،. فروزاني، م. و محمودي، ح. (١٣٩٧). بررسي عوامل مؤثر بر ِادرا ِك خطر مواجهه با تغييرات آب و هوايي:
موردشناسي كشاورزان گندمكار شهرستان كرمانشاه. فصلنامه جغرافيا و مخاطرات محيطي. سال ،٧ شماره .٢٧
.٨ آزادي، ي،. يزدان پناه، م،. فروزاني، م. و محمودي، ح. (١٣٩٦). ارزيابي رفتار سازگاري گندمگاران ديم شهرستان كرمانشاه در
رويارويي با تغييرپذيري آب و هوايي: كاربرد نظريه انگيزه حفاظت. مجله كشاورزي بوم شناختي. ٧(٢): .٩٤-١٠٦
.٩ محمودي، ح . (١٣٩٨). ارزيابي اثرات اجتماعي توسعه كشاورزي ارگانيك در ايران. دوفصلنامه كشاورزي بومشناختي ايران. جلد ،٩
شماره .٢
.١٠ محمودي، ح . و پازوكي نژاد، ز. ( ١٣٩٢). تغييرات آب و هوا و سياستهاي مقابله در صنعت گردشگري. مجله برنامه ريزي و توسعه
گردشگري. سال ،٢ شماره ،٦ صص .٩٣-١٠٨
.١١ صالحي، ص،. محمودي، ح ،. ديبايي، ن. و كريم زاده، س. (١٣٩١). تحليلي بر رابطه بين نگرش نوين محيط زيستي و مصرف انرژي
خانگي. علوم محيطي، سال ،٩ شماره ،٤ صص .٢٩-٤٤
.١٢ ويسي، ه،. محمودي، ح. و شريفي مقدم، م. (١٣٨٩). تبيين رفتار كشاورزان در پذيرش فناوري هاي مديريت تلفيقي آفات. مجله
تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران ، دوره ،٤١-٢ شماره ،٤ صص .٤٨١-٤٩٠
.١٣ لياقتي، ه،. خوشبخت، ك،. محمودي، ح،. كوچكزاده، م. و اميدوار، پ. (١٣٨٩). واكاوي ويژگي ها و الگوي فراغت در گردشگري
شهري، مطالعه موردي: تهران. محيط شناسي، ج ،٣٦ ش ،٥٥ صص .٢٥-٣٦
.١٤ قرباني، م،. كوچكي، ع. و محمودي، ح. (١٣٨٨). برآورد مجازي عملكرد گندم در شرايط توليد ارگانيك، مطالعه موردي: استان
خراسان رضوي. فصلنامه علوم محيطي، سال ،٦ شماره ،٣ صص .٢٣-٣٠
15. Shirazi, S., Khoshbakht, K., & Mahmoudi, H. (2024). Local rice cultivar diversity and household food
security in northern Iran. Environment, Development and Sustainability, 26(3), 7799-7814.
16. Akbari, Z., Aghamir, F., Ahmadzadeh, F., & Mahmoudi, H. (2023). Evaluation of Plant Parasitic
Nematodes in Organic and Conventional Gardening Systems. Iranian Plant Protection Research, 37(2).
17. Asadollahi, M., Ahamadzadeh, F., & Mahmoudi, H. (2023). Predicting Pro-Environmental Behavior for
Managing Farmer-Wildlife Conflicts in Northern Iran. Sustainable Earth Review, 3(2), 61-72.
18. Rakhshan, M., Mahmoudi, H., Abdoli, A., Veisi, H., & Babrgir, S. (2023). The interaction of local
people and natural area in Haraz drainage basin; Case study: Ab-e Ask village. Frontiers in Water, 4,
949691.
19. Karami, H., Sayahnia, R., Mahmoudi, H., Azadi, H., & Salehi, S. (2023). Spatial analysis of resources
and environmental carrying capacity in Iran. In Natural Resources Forum, 47(1):60-86.
20. Moradipor, F., Mahdavi Damghani, A., Aghamir, F., Vahid Dastjerdi, M., & Mahmoudi, H. (2023).
Feasibility of Soil Enrichment in Line With Supplementary Aid Programs in the Eleven Climate Zones of
Iran. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology, 17(4), 31-43.
21. Azadi, H., Burkart, S., Movahhed Moghaddam, S., Mahmoudi, H., Janečková, K., Sklenička, P., … &
Nadiri, H. (2022). Famine in the Horn of Africa: Understanding institutional arrangements in land tenure
systems. Food Reviews International, 38(sup1), 829-845.
22. Manian, M. A., Khoshbakht, K., Mahmoudi, H., & Liaghati, H. (2022). Dynamic Conservation in Risk
Society: A Case Study of COVID-19 Pandemic Risk in Kashan Qanat Irrigated Agriculture. Frontiers in
Public Health, 10, 882943.
23. Mohammadi, F., Mahmoudi, H., Ranjbaran, Y., & Ahmadzadeh, F. (2022). Compilation and prioritizing
human-wildlife conflict management strategies using the WASPAS method in Iran. Environmental
Challenges, 7, 100482.
24. Azadi, H., Moghaddam, S. M., Burkart, S., Mahmoudi, H., Van Passel, S., Kurban, A., & Lopez-Carr, D.
(2021). Rethinking resilient agriculture: From climate-smart agriculture to vulnerable-smart
agriculture. Journal of Cleaner Production, 319, 128602.
25. Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., De Maeyer, P., & Witlox, F. (2021). Impact of
agricultural land conversion on climate change. Environment, Development and Sustainability, 23, 3187-
3198.
26. Asadollahi, M., Ahmadzadeh, F., & Mahmoudi, H. (2020). The status of farmers’ conflict with wildlife
in Mazandaran province. Journal of Animal Environment, 12(4), 153-160.
27. Neisi, M., Bijani, M., Abbasi, E., Mahmoudi, H., & Azadi, H. (2020). Analyzing farmers’ drought risk
management behavior: Evidence from Iran. Journal of Hydrology, 590, 125243.
28. Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., De Maeyer, P., & Witlox, F. (2020). Impact of
agricultural land conversion on climate change. Environment, Development and Sustainability, 1-12.
29. Neisi, M., Bijani, M., Abbasi, E., & Mahmoudi, H. (2020). The Effect of Farmers’ Time Perspective on
Their Drought Risk Management Behavior in Downstream of Karkheh Dam. Iranian Journal of
Agricultural Economics and Development Research, 51(1), 133-148.
30. Azadi, Y., Yazdanpanah, M., & Mahmoudi, H. (2019). Understanding smallholder farmers’ adaptation
behaviors through climate change beliefs, risk perception, trust, and psychological distance: Evidence
from wheat growers in Iran. Journal of environmental management, 250, 109456.
31. Mahdavi Damghani, A., Kambouzia, J., Aghamir, F., & Mahmoudi, H. (2019). Sustainable
intensification of agricultural systems in Iran for adaptation to climate change: Opportunities and
challenges. Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 4(2), 157-168.
Curriculum Vitae Hossein Mahmoudi
10
32. Sayahnia, R., Sobhani, P., Mahmoudi, H., & Esmaeilzadeh, H. (2019). Estimation of the tourism
carrying capacity in protect areas (Case study: Alvand No-Hunting Area). Journal of Tourism Planning
and Development, 8(30), 51-64.
33. Mirzaei, A., Knierim, A., Nahavand, S. F., Shokri, S. A., & Mahmoudi, H. (2019). Assessment of policy
instruments towards improving the water reservoirs’ governance in Northern Iran. Agricultural Water
Management, 211, 48-58.
34. Azadi, Y., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., & Mahmoudi, H. (2018). Farmers’ adaptation choices to
climate change: a case study of wheat growers in Western Iran. Journal of Water and Climate Change.
35. Mahmoudi, H., Sayahnia, R., Esmaeilzadeh, H., & Azadi, H. (2018). Integrating Resilience Assessment
in Environmental Impact Assessment. Integrated Environmental Assessment and Management, 14(5),
567-570. [ISI, Impact Factor: 2.4].
36. Mirzaei, A., Knierim, A., Nahavand, S. F., & Mahmoudi, H. (2017). Gap analysis of water governance
in Northern Iran: A closer look into the water reservoirs. Environmental Science & Policy, 77, 98-106.
[ISI, Impact Factor: 3.75].
37. Nazari, S., Burkart, S., Mahmoudi, H., Taheri, F., Damghani, A. M., Yazdanpanah, M., … & Azadi, H.
(2017). More Food or Better Distribution? Reviewing Food Policy Options in Developing
Countries. Food Reviews International. [ISI, Impact Factor: 2].
38. Mirzaei, A., Knierim, A., Nahavand, S. F., & Mahmoudi, H. (2017). Gap analysis of water governance
in Northern Iran: A closer look into the water reservoirs. Environmental Science & Policy, 77, 98-106.
[ISI, Impact Factor: 3.75].
39. Salehi, S., Pazuki Nejad, Z., Mahmoudi, H. and Burkart, S. (2016). Knowledge of Global Climate
Change: View of Iranian University Students. International Research in Geographical and Environmental
Education, 25 (3): 226-243.
40. Mahmoudi, H. and Knierim, A. (2015). Risk Communication for Farmers’ Adaptation to Climate
Change: A New Task for Agricultural Advisory Services. International journal of performability
engineering, 11(6): 533-547.
41. Azadi, H., Samiee, A., Mahmoudi, H., Jouzi, Z. De Maeyer, P. Witlox, F. and Parisa Rafiaani, P. (2015).
Genetically modified crops and small-scale farmers: Main opportunities and challenges. Critical Reviews
in Biotechnology, DOI: 10.3109/07388551.2014.990413 [ISI, Impact Factor: 7.1].
42. Salehi, S., Pazuki Nejad, Z., Mahmoudi, H. and Knierim, A. (2015). Gender, Responsible Citizenship
and Global Climate Change. Women’s Studies International Forum, 50: 30-36. [ISI, Impact Factor:
0.46].
43. Mahmoudi, H., Renn, O., Hoffmann, V., Van Passel, S. & Azadi, H. (2015). Social risk screening using
a socio-political ambiguity approach: the case of organic agriculture in Iran, Journal of Risk Research,
DOI: 10.1080/13669877.2014.910696. [ISI, IF: 0.93] (It’s a most downloaded and read article:
http://www.tandfonline.com/action/showMostReadArticles?journalCode=rjrr20#.U9t0XPmSxHV)
44. Mahmoudi, H., Renn, O., Vanclay, F., Hoffmann, V. and Karami, E. (2013). A Framework for
Combining Social Impact Assessment and Risk Assessment. Environmental Impact assessment Review,
43:1-8. [ISI, Impact Factor: 2.04] [It’s a most downloaded and read article:
http://www.journals.elsevier.com/environmental-impact-assessment-review/most-downloaded-articles/)
45. Schoonbeek S., Azadi, H., Mahmoudi, H., Derudder, B., De Maeyer Ph. and Witlox F. (2013). Organic
Agriculture and Undernourishment in Developing Countries: Main Potentials and Challenges. Critical
Reviews in Food Science and Nutrition, 53(9): 917-928. [ISI, IF: 5.17]
46. Soltani, Sh., Azadi, H., Mahmoudi, H. and Witlox, F. (2014). Organic agriculture in Iran: Farmers’
barriers to and factors influencing adoption. Renewable Agriculture and Food Systems, 29(2): 126-134.
[ISI, IF: 1.35]

47. Azadi, H., Schoonbeek, S., Mahmoudi, H., B. Deruddera, Ph. De Maeyera and F. Witloxa (2011)
Organic agriculture and sustainable food production system: Main potentials. Agriculture, Ecosystems &
Environment, 144 (1): 92-94. [ISI, IF: 3.4]
48. Liaghati, H., Basiri, A. Mahmoudi, H. and Mahdavi damghani, A.M. (2009) Analysis of the
competitiveness of Iranian fresh fruits to international market. Green farming, 2(8): 530-532.
49. Mahmoudi, H., Hosseininia, G., Azadi, H., & Fatemi, M. (2008). Enhancing date palm processing,
marketing and pest control through organic culture. Journal of Organic Systems, 3(2), 29-39.
50. Mahmoudi, H., Liaghati H. and Damghani. A. M. (2008). Developing organic agriculture in field crops
in Iran: Prospects and perspective. Green Farming Journal, Vol. 1, No. 4.
51. Javanmard, M. and Mahmoudi, H. (2008). A SWOT analysis of organic dried Fig production in Iran.
Journal of Environmental Science, 6(1): 101-110.
52. Liaghati, H., Mahmoudi H. and Kambozia. J. (2008). Organic agriculture in Asia: Situation and
prospects. Green Farming, 1(10-11): 1-5.


مقالات ارائه شده در كنگرههاي ملي و بين المللي


.٧ محمودي، ح. (١٤٠٢). نقش آموزش محيط زيست در مسئوليت اجتماعي شهروندي و پايـداري شـركتي. هفتمـين همـايش ملـي
آموزش محيط زيست. بخش نشست علمي آموزش محيط زيست، بايسته ها و الزامات. ١٥ اسفند .١٤٠٢ كرسي يونسكو در آموزش
محيط زيست.
.٨ محمودي، ح،. مصطفوي، ح،. حاتمي، م. و لياقتي، ه. (١٤٠٢). ارزشگذاري مشاركتي خدمات اكوسيستمي و تحليل تهديدات تـالاب
برم الوان در استان كهگيلويه و بوير احمد. بيستمين همايش ملي ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران (با رويكرد اقتصاد سبز-اقتصـاد
چرخشي)، ٩ اسفند ،١٤٠٢ انجمن ارزيابي محيطزيستي ايران.
.٩ مسئوليت اجتماعي شركتها (CSR (در بخش كشاورزي: نقـش كشـاورزي ارگانيـك در توسـعه آن. همـايش مسـئوليت اجتمـاعي
شركتها، ٩ اسفند .١٣٩٦ اتاق بازرگاني ايران و آلمان.
.١٠ محمودي، ح. (١٣٩٦). نقش ارزيابي اثرات اجتماعي در برنامه ريزي مديريت بحران. نهمين كنفرانس بـين المللـي مـديريت جـامع
بحران. ٦-٧ اسفند ،١٣٩٦ سازمان پيشگيري و مديريت شهر تهران.
.١١ اسدالهي، م،. احمدزاده، ف،. محمودي، ح. (١٣٩٦). بررسي تعارض ميان كشاورزان و حيـات وحـش و ارايـه راهكـار بـراي كـاهش
تعارض ها در استان مازندران. سومين كنفرانس ملي علوم جانوري، ١-٣ شهريور ،١٣٩٦ دانشگاه شهركرد.
.١٢ مانيان، م. ع،. محمودي، ح،. بادنوروز، ز. و نويد، ث. (١٣٩٥). مروري بـر تجربـه صـنعت نفـت ايـران در زمينـه ايفـاي مسـئوليت
اجتماعي شركت (CSR (از طريق بهينه سازي مصرف سوخت. ارايه شفاهي در همايش مسئوليت اجتماعي صنعت نفـت، ٢٨ و ٢٩
ارديبهشت ،١٣٩٥ تهران.
.١٣ محمودي، ح. و لياقتي. ه. (١٣٩٤). ارزيابي اثرات اجتماعي و ارزيابي ريسك: معرفي يك مدل تلفيقـي. سـيزدهمين همـايش ملـي
ارزيابي اثرات محيط زيستي ايران؛ ٢٨ و ٢٩ بهمن ،١٣٩٤ تهران.
.١٤ محمودي، ح. ه. ويسي، ع. مهدوي دامغاني. (١٣٨٨). كشاورزي ارگانيك رهيافتي براي دستيابي به توسعة پايدار روسـتايي: معرفـي
پارادايم كاركرد چندگانة كشاورزي. نخستين همايش ملي توسعة پايدار روستايي؛ ٣٠ ارديبهشت ،١٣٨٨ كرمانشاه.
.١٥ محمودي، ح. و لياقتي. ه. (١٣٨٦). بررسي نگرش مصرفكنندگان به محصولات ارگانيك. دومين همايش ملي كشاورزي
بومشناختي ايران. گرگان، دانشگاه گرگان.
.١٦ لياقتي، ه. و محمودي ، ح. (١٣٨٥). مروري بر وضعيت كشاورزي ارگانيك در جهان. مقاله كليدي در نهمين كنگره زارعت.
.١٧ مصطفوي, ح. و محمودي ح . ( ١٣٨٤). پژوهشي پيرامون منابع آلاينده رودخانه هاي استان مازندران ( با تأكيد بر چند
رودخانهي مهم)، روشهاي پيشگيري از اتلاف منابع ملي”،فرهنگستان علوم. مقالات كليدي دومين كنفرانس روشهاي پيشگيري از
اتلاف منابع ملي، فرهنگستان علوم.تهران.
.١٨ محمودي، ح . وثوقي ، ش. (١٣٨٤). تعاوني ها، جايگاهي مستعد براي توسعه كارآفريني ارگانيك. اولين كنفرانس ملي تعاون،
اشتغال و توسعه. دانشگاه يزد.
.١٩ محمودي، ح،. ر.نيكدخت و لياقتي، ه. (١٣٨٢). كارگاه آموزشي مشاركتي، روشي مستعد در آموزش محيط زيست. نخستين
همايش ملي تخصصي آموزش محيط زيست. تهران.

20. Mahmoudi, H., Sharghi, A., Vossoughi Sh. and Salamat, Sh. (2009). Organic Agriculture as a Strategy for
Improving Small Farmers’ Livelihood in Iran. The 2nd International Conference on “Organic Sector
Development in the Central/Eastern Europe and Central Asia, 10-11 September 2009, Georgia.
21. Ghorbani, M., H.Mahmoudi and Liaghati. H. (2007). Consumers Demands and Preferences for Organic
Foods: A Survey Study in Mashad, Iran. 3rd International Conference of QLIF: Improving Sustainability in
Organic and Low Input Food Production Systems in Germany.
22. Mahmoudi, H., Liaghati, H. (2007). The Role of Organic Agriculture in Achieving the Millennium
Development Goals: challenge and Prospects in Iran. Conference of Tropentag 2007: Utilisation of diversity in
land use systems: Sustainable and organic approaches to meet human needs. October 9-11, 2007,
Witzenhausen, Germany.
23. Liaghati, H., Mahmoudi, H. and Kambozia. J. (2006). Organic Farming in Worldwide: An Overview. The 9th
Iranian Crop Sciences Congress, Aug. 27-29, 2006, Iran.
كتابهاي تاليفي
Mahmoudi, H. (2014). Sustainability of organic agriculture using risk and social impact assessment: a case study
of Iran. Germany, Weikersheim: Margraf publishers GmbH.
محمودي، ح،. مهدوي دامغان ي، ع،. لياقتي، ه. (١٣٨٧). درآمدي بر كشاورزي ارگانيك (زيستي). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.


تاليف فصلي از كتاب

Azadi, H., Movahhed Moghaddam, S., Mahmoudi, H., Burkart, S., Dadi Debela, D., Teklemariam, D., … &
Lebailly, P. (2021). Impacts of the land tenure system on sustainable land use in Ethiopia. In: Beckmann, V
(Eds.). Transitioning to Sustainable Life on Land. MDPI-Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Kledal, P.R., Mahmoudi, H. and Mahdavi Damghani A.M. (2012) Organic food and farming in Iran. In: Willer,
Helga and Kilcher, Lukas (Eds.) The World of Organic Agriculture-Statistics and Emerging Trends 2012.
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture
Movements (IFOAM), Bonn.


كتابهاي ترجمه شده


كوچكي، عليرضا، مهدوي دامغاني، عبدالمجيد و حسين محمودي (١٤٠٠). اگرواكولوژي در سپهر پساتوسعه، اكولوژي سياسي كشاورزي.
انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
ويسي، ه،. صباحي، ح،. محمودي، ح. و خوشبخت، ك. (١٣٩٢). مديريت پايدار اگرواكوسيستم، جنبه هاي اكولوژيكي، اقتصادي و اجتماعي.
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.
محمودي، ح. (١٣٨٤). تعيين نيازهاي آموزشي و ترويجي كشاورزان معلول، مطالعه موردي در جمهوري اسلامي ايران (ترجمه). انتشارات
سازمان جهاد كشاورزي.