1- آشنایی با ماهیت کارکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

1- آشنایی با ماهیت کارکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی