2- بررسی تجارب کشورهای موفق در توسعه ظرفیت صادراتی مناطق - معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

2- بررسی تجارب کشورهای موفق در توسعه ظرفیت صادراتی مناطق