3- مشاهده بررسی مدل های متفاوت حاکمیت و قانون گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سایر کشورها - معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

3- مشاهده بررسی مدل های متفاوت حاکمیت و قانون گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سایر کشورها