4- مشوق های مختلف توسعه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

4- مشوق های مختلف توسعه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی