5- راهکارهای توسعه ظرفیت های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

5- راهکارهای توسعه ظرفیت های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی