دوره آموزش دکوراسیون و معماری داخلی- ترم یک
شروع ترم جدید دوره معماری داخلی و دکوراسیون
14 مهر
دوره آموزش دکوراسیون و معماری داخلی- ترم یک
14 مهر
شروع ترم جدید دوره معماری داخلی و دکوراسیون
آموزش دستیاری دندان پزشک
شروع ترم جدید دوره دستیار دندانپزشک عمومی (حضوری و آنلاین)
7 دی
آموزش دستیاری دندان پزشک
7 دی
شروع ترم جدید دوره دستیار دندانپزشک عمومی
دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
شروع ترم جدید دوره کمکهای اولیه و فوریت پزشکی
24 آذر
دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
24 آذر
شروع ترم جدید دوره کمکهای اولیه و فوریت پزشکی
دوره آموزشی تکنسین داروخانه
شروع ترم جدید دوره تکنسین داروخانه (حضوری و آنلاین)
24 آذر
دوره آموزشی تکنسین داروخانه
24 آذر
شروع ترم جدید دوره تکنسین داروخانه (حضوری و آنلاین)