دوره آموزش دکوراسیون و معماری داخلی- ترم یک
شروع ترم جدید دوره معماری داخلی و دکوراسیون
14 مهر
دوره آموزش دکوراسیون و معماری داخلی- ترم یک
14 مهر
شروع ترم جدید دوره معماری داخلی و دکوراسیون
آموزش دستیاری دندانپزشک
شروع ترم جدید دوره دستیار دندانپزشک عمومی (حضوری و آنلاین)
13 اردیبهشت
آموزش دستیاری دندانپزشک
13 اردیبهست
شروع ترم جدید دوره دستیار دندانپزشک عمومی
دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
شروع ترم جدید دوره کمکهای اولیه و فوریت پزشکی
13 اردیبهشت
دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
13 اردیبهشت
شروع ترم جدید دوره کمکهای اولیه و فوریت پزشکی
دوره آموزشی تکنسین داروخانه
شروع ترم جدید دوره تکنسین داروخانه (حضوری و آنلاین)
4 اردیبهشت
دوره آموزشی تکنسین داروخانه
4 اردیبهشت
شروع ترم جدید دوره تکنسین داروخانه (حضوری و آنلاین)