آرش خلیلی نصر

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف
  • 1
  • 2