بهرام حسین

درباره استاد
  • مدرس كلاس ها و وركشاپ های مهارت های نرم، مذاكره ، ارتباطات و زبان انگلیسی تخصصی
  • بیش از 350 ساعت وركشاپ های مهارت های فضای كار، مهارت های نرم و ارتباطی
  • استفاده از متد دیالكتیك سقراطی برای درگیری مباحثات گروهی
  • استفاده از تم ادبیات ، موسیقی ، فلسفه و سینما برای انتقال مفاهیم و گف و گو
  • بیش از 28 سال تدریس تخصصی زبان انگلیسی در موسسات و وركشاپ ها
  • مدرس دوره های تخصصی زبان انگلیسی
  • راه اندازی دپارتمان زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
  • راه اندازی دپارتمان زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی قزوین
  • راه اندازی دپارتمان زبان انگلیسی مجتمع فنی تهران – واحد سمنان
  • بیش از 300 ساعت كلاس های تحلیل و گفت و گوی ادبیات – سینما – فلسفه به زبان انگلیسی
زبان انگلیسی 100%
مهارت های نرم 100%
فیلم و فلسفه 100%
دوره های استاد
سوابق شغلی و تدریس

عنوان دوره

موسسه / شركت

تاریخ برگزاری

مدت آموزشی

مذاكرهدانشگاه شهید بهشتی1401 – 140020 ساعت
مهارت های نرم با محور سینمادانشگاه امیركبیر139718 ساعت
مهارت های كار تیمیمجتمع فنی تهران1401 – 1399

10 ساعت (2 مرتبه)

مهارت های كار تیمیشنوتو139918 ساعت
مهارت های نرمكارخانه نوآوری آزادی1400 – 139840 ساعت (2 مرتبه)
مهارت های نرمگروه اجوكو1398 تا به امروز

12-20 ساعت (بيش 15 مرتبه)

مهارت های نرمفضای كار اشتراكی میزوكار1401 – 139920 ساعت (2 مرتبه)
مهارت های نرمفضای كار اشتراكی 7 و 81400 – 139810 ساعت (4 مرتبه)